Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta profesor, pre študijný odbor Geodézia a kartografia“

 Katedra geodetických základov:

 • 1 funkčné miesto profesor

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko – pedagogická hodnosť profesor v odbore Geografia a kartografia,

Ďalšie požiadavky:

 • pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
 • vedecko – výskumná činnosť v danom odbore,
 • dokladovaná publikačná činnosť v danom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na vymenovacie konanie za profesora, zverejnené
  na webstránke:
  http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
  Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

Platové podmienky: Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 950 euro.

Termín nástupu:  01.01.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.