Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

Katedra architektúry:

 • 1 funkčné miesto profesor

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie v odbore Architektúra a staviteľstvo alebo Architektúra a urbanizmus,
 • Vedecko – pedagogická hodnosť profesor v odbore Architektúra a staviteľstvo alebo Architektúra a urbanizmus

Ďalšie požiadavky:

 • praxe v odbore, z toho min.3 roky pedagogická prax po doc.,
 • projekčná prax,
 • aktívna znalosť svetového jazyka,
 • zoznam vedeckých a odborných prác,
 • schopnosť plniť pedagogické a vedecko-výskumné úlohy a odborné činnosti katedry,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na vymenovacie konanie za profesora, zverejnené
  na webstránke:
  http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
  Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

 Pracovná náplň:

- garantovanie kvality a rozvoja študijného programu PSA,
- vedenie a oponovanie diplomových, prípadne rigoróznych alebo dizertačných prác,
- vedenie predmetov či podiel na ich výuke, vrátane skúšania na štátnych skúškach a   komisionálneho skúšania: Ateliérová tvorba 5, Ateliérová tvorba 6, Diplomové práce,
- spolupráca v oblasti odbornej, vedeckovýskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti. 

Platové podmienky: od 950 euro.

Termín nástupu: 1.8.2018.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.