Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie

 

1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na

Katedre geodetických základov SvF STU

na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2015

 

Kvalifikačné predpoklady :

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore geodézia a kartografia,

- skúsenosti s automatizovaným spracovaním GNSS meraní,

- ovládanie programu BERNESE,

- znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 01.01.2014

  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.