Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:


1 miesta vedecko – výskumného pracovníka na Katedru betónových konštrukcií a mostov SvF


Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore NKS alebo IKDS
- vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

- prax v odbore 5 rokov,
- znalosť dvoch svetových jazykov,
- primeraná publikačná a vedecká  činnosť v odbore.

Termín nástupu:  1.10.2017

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.