Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vedecko – výskumného pracovníka na vodného hospodárstva krajiny SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe Vodné stavby a vodné hospodárstvo, Krajinné inžinierstvo alebo príbuznom študijnom programe,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v oblasti matematického a štatistického modelovania hydrologických procesov a vývoja zrážkovo-odtokových modelov,
  • znalosť anglického jazyka,
  • publikačná činnosť v danej oblasti v zahraničí.

Termín nástupu:  1.1.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.