Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecká hodnosť PhD. z aplikovanej matematiky alebo príbuzného programu.

Ďalšie požiadavky:

- vedecko-výskumná a pedagogická prax min. 6 rokov v oblasti diskrétnej matematiky,
- publikačná činnosť v domácich a zahraničných časopisoch,
- skúsenosti s administrovaním počítačových sietí.  

 Termín nástupu: 1.7.2017  

 Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.