Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti geometrie alebo príbuznej oblasti,

Ďalšie požiadavky:

  • minimálne 10 ročná pedagogická prax s výukou deskriptívnej geometrie na technickej VŠ,
  • aktívne ovládanie AUTOCADu a iných grafických systémov,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka,    
  • publikačná činnosť v rámci časopisov z databáz WoS a SCOPUS.

Termín nástupu: 1.10.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1176,- Eur.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan