Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • absolvent Stavebnej fakulty odbor Pozemné stavby, vítaný ukončený študijný program TZB.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v odbore minimálne 15 rokov,
  • špecializácia v oblasti zdravotnej techniky,
  • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka,    
  • dokladovanie publikačnej činnosti v danom odbore za posledných 5 rokov,
  • práca s PC.

Termín nástupu: 15.9.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1200,50 Eur. 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan