Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru fyziky SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • vedenie cvičení a seminárov,
  • prax v experimentálnom výskume akustických javov v stavebníctve,
  • skúsenosti zo zahraničných výskumných pracovísk,
  • publikačná činnosť v časopisoch indexovaných vo WOS/Scopus,
  • znalosť anglického jazyka,
  • minimálna celková prax v akademickej oblasti 5 rokov.

Termín nástupu: 1.9.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1 127,00 Eur.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan