Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru humanitných vied SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupeň, inžiniersky stupeň so stavebným zameraním.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax vo výučbe na vysokých školách minimálne 2 roky,
  • výučba predmetov Environmentalistika, Geoekológia, Inžinierska etika,
  • publikačná činnosť,
  • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
  • schopnosť používať PC v pedagogickom procese a vyučovať online.

Termín nástupu: 1.1.2021

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1 028,50 Eur.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan