Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru jazykov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie (min. magisterský stupeň) anglický jazyk v kombinácií s iným jazykom,
  • pedagogické vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

  • schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS,
  • prednosť majú kandidáti, ktorí majú aj technické vzdelanie so zameraním na stavebníctvo, environmentalistiku alebo geodéziu.

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 388/2018 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Termín nástupu: 15.2.2020

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia poštou na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan