Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru telesnej výchovy SvF
 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončený III. stupeň VŠ vzdelávania v príslušnom odbore, vedecko-pedagogická hodnosť PhD. 

Ďalšie požiadavky:

  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
  • pedagogická prax – minimálne 3 roky,
  • znalosť cudzieho jazyka (anglický jazyk).

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 388/2018 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu: 1.2.2020

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan