Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru telesnej výchovy SvF
 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončený II. stupeň VŠ vzdelávania v príslušnom odbore.

 Ďalšie požiadavky:

  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
  • pedagogická prax – minimálne 3 roky,
  • znalosť cudzieho jazyka (anglický jazyk).

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Termín nástupu: 1.4.2020

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia poštou na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan