Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:


1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru humanitných vied SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie minimálne 2. stupeň (inžiniersky alebo magisterský stupeň s ekonomickým alebo stavebným zameraním).

Ďalšie požiadavky:

- výučba predmetov Environmentalistika, Geoekológia, Makroekonomika
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
- schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS.

Termín nástupu:  1.1.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.