Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru kovových a drevených konštrukcií SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecká hodnosť PhD. v odbore 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
- minimálna 5 ročná prax vysokoškolského učiteľa

Ďalšie požiadavky:

- aktívna znalosť  jedného svetového  jazyka,
- primeraná vedecko-výskumná práca s publikáciami,
- vedenie bakalárov a diplomantov,
- praktické ovládanie PC a softvéru orientovaného na MKP.

 Termín nástupu:  01.10.2016

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.