Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:


1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky,

 

Ďalšie požiadavky:

- skúsenosti s výučbou matematiky na technických vysokých školách, vrátane prípravy učebných materiálov,
- aktívne ovládanie základných matematických softvérov,
- skúsenosti s organizovaním medzinárodných vedeckých podujatí, 
- aktívne ovládanie cudzieho jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  1.10.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.