Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru materiálového inžinierstva SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Stavebníctvo, vítaný ukončený študijný program Technológia stavieb so zameraním na materiálové inžinierstvo,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • špecializácia v odbore materiálové inžinierstvo. 

Ďalšie požiadavky:

  • prax v odbore minimálne 15 rokov,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • znalosť cudzieho jazyka,
  • užívateľská znalosť práce s PC. 

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 388/2018 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu:  1.12.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia poštou na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan