Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru dopravných stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v príslušnom študijnom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo minimálne posledný ročník doktorandského štúdia v tomto študijnom odbore.  

Ďalšie požiadavky:

- vedecko-pedagogická charakteristika,
- publikačná činnosť,
- aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu:  1.9.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.