Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta – pre výučbu nemeckého jazyka – na Katedru jazykov SvF:

 Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania, (min. magisterský stupeň, rigorózny doktorát výhodou),
tretí stupeň VŠ vzdelávania (absolvovanie dizertačnej skúšky – výhodou). 

Ďalšie požiadavky:
- pedagogická prax v podmienkach technických univerzít – minimálne 3 roky,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
- schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS. 

Termín nástupu: 1.2.2013

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68

                                                                 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
                                                                              d e k a n

výberové konanie