Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta

Katedra geotechniky:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD. v odbore Hydrotechnika.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min. 15 rokov,
  • podanie habilitačnej práce v roku 2019,
  • ovládanie geotechnických softwarov GEO 2018, Plaxis,
  • znalosť svetového jazyka,
  • primeraná publikačná a vedecká činnosť v odbore,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu:  1.11.2018

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 1114,50  euro.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.