Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného  miesta na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1  miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent pre študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“

Katedra geotechniky:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Inžinierska geológia alebo príbuznom študijnom odbore,.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax minimálne 15 rokov,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • podanie habilitačnej práce v roku 2019,
  • znalosť svetového jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

 Platové podmienky: Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 1114,50 euro.

 Termín nástupu:  01.01.2019

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.