Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru architektúry SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent/ka SvF odbor Pozemné stavby a architektúra alebo absolvent/ka Fakulty architektúry,
- vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

- prax min. 5 rokov,
- dokladovať umeleckú a vedeckú publikačnú činnosť v odbore a pedagogickú činnosť,
- zabezpečiť výučbu predmetov Typológia, Ateliérové tvorby, Vedenie záverečných prác a diplomových prác,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

 Termín nástupu:  1.10.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.