Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesto, vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Katedra architektúry:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent/ka VŠVU – odbor sochárstvo

 Ďalšie požiadavky:

  • prax min. 15 rokov,
  • dokladovať umeleckú a vedeckú publikačnú činnosť v odbore a pedagogickú činnosť.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 917,00 euro.

 Termín nástupu:  1.10.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.