Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru fyziky SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • vedenie cvičení a seminárov, vedenie bakalárskych prác,
  • prax v experimentálnom výskume termodynamických a optických javov v stavebníctve,
  • minimálna celková prax v akademickej oblasti 5 rokov,
  • skúseností zo zahraničných výskumných pracovník,
  • skúsenosti s vedením grantu,
  • publikačná činnosť v karentovaných časopisoch,
  • znalosť anglického jazyka.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 820,- Eur.

Termín nástupu: 15.2.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.