Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru geotechniky SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore inžinierska geológia a hydrogeoekológia,
- vedecko-pedagogická hodnosť PHD. v odbore inžinierska geológia.

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax min. 5 rokov,
- skúsenosti s výučbou geológie na technických vysokých školách,
- pokročilá  práca  s PC  podľa požiadaviek ECDL a so softvérom zameraným na riešenie geotechnických úloh, GIS,
- znalosť svetového jazyka,
- primeraná publikačná a vedecká  činnosť v odbore  inžinierska geológia.

Termín nástupu:  17.9.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.