Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru geotechniky SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie v odbore inžinierska geológia, hydrogeoekológia a užitá geofyzika ,
- vedecko – pedagogická hodnosť PHD. v odbore inžinierska geológia.

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax min. 5 rokov vrátane pedagogickej praxe v anglickom jazyku,
- výskumná a publikačná činnosť v odbore  inžinierska geológia,
- pokročilé ovládanie práce s PC (tabuľkové, textové, prezentačné, rysovacie a GIS programy).

Termín nástupu:  17.9.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.