Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta, pre študijný odbor 5.1.6 Vodné stavby, na Katedru hydrotechniky SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v príslušnom odbore Vodné stavby,
- vedecká hodnosť PhD. vodohospodárskeho zamerania.

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax vo výučbe min. 5 rokov,
- vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore, 
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- prehľad publikačnej činnosti,
- aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,
- práca s PC – aktívne ovládanie min. 2 vodohospodárskych softvérov.

Termín nástupu:  1.7.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.