Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru jazykov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore nemecký jazyk,
  • prednosť majú uchádzači s pedagogicko-vedeckou hodnosťou PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • prax minimálne 5 rokov,
  • publikačná činnosť,
  • schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS.

Termín nástupu:  1.2.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.