Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF

                

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Fakulty architektúry odbor Architektúra,
- vedecko – pedagogická hodnosť PHD.

Ďalšie požiadavky:

- aktívna znalosť anglického jazyka,
- prax v odbore min. 10 rokov,
- prehĺbenie znalosti v oblasti architektonickej tvorby a dizajnu,
- dokladovať publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore,
- dokladovať plnenie kritérií na docenta.

 

Termín nástupu:  01.11.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.