Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky,

Ďalšie požiadavky:

  • minimálne 10 ročná prax s výučbou aplikovanej matematiky (základy algebry, matematická analýza, lineárne a nelineárne programovanie) na technických školách, vrátane prípravy učebných materiálov,
  • publikačná činnosť v impaktovaných časopisoch,
  • aktívna účasť na riešení vedeckých projektov,
  • práca s PC – ovládanie počítačových programov AutoCad, MathCad, Excel, vrátane skúseností s výukou v týchto programoch,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 820,- Eur.

Termín nástupu:  1.1.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava