Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru materiálového inžinierstva SvF 

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent II. stupňa VŠ štúdia, v odbore Stavebníctvo so zameraním na stavebné materiály,
  • vedecká hodnosť PhD. v odbore Stavebníctvo so zameraním na materiálové inžinierstvo, alebo v odbore nekovové materiály a stavebné hmoty.

Ďalšie požiadavky:

  • odborná pedagogická prax minimálne 4 roky,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • ovládanie laboratórnych prístrojov,
  • znalosť cudzieho jazyka,
  • znalosť práce s PC,
  • vedenie prednášok seminárov, cvičení, účasť na vedecko-výskumnej činnosti,
  • spolupráca pri organizovaní vedeckých podujatí.

Platové podmienky: od 820,- Eur 

Termín nástupu: 1.9.2018  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.