Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru materiálového inžinierstva SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty,
  • vedecká hodnosť PhD. v odbore Stavebníctvo, v študijnom programe Technológia stavieb so zameraním na materiálové inžinierstvo.

Ďalšie požiadavky:

  • odborná pedagogická prax minimálne 4 roky,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • znalosť anglického jazyka,
  • znalosť práce s PC.

Termín nástupu:  1.2.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.