Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.
- vedecko-výskumná činnosť v oblasti stavebnej fyziky zameranej na stavebnú svetelnú techniku budov.


Ďalšie požiadavky:

- minimálne 10 ročná vysokoškolská pedagogická prax, 
- publikačná činnosť v oblasti stavebnej svetelnej techniky budov a jej dokladovanie,
- ovládanie softwarových programov orientovaných na stavebnú svetelnú techniku budov,
- aktívne ovládanie anglického jazyka
- dokladovanie úrovne plnenia kritérií pre habilitačné konanie.  

 

Termín nástupu:  1.7.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.