Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru stavebnej mechaniky SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Nosné konštrukcie stavieb,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. alebo odovzdaná doktorandská dizertačná práca po katedrovej obhajobe.

Ďalšie požiadavky:

  • ovládanie softwarových aplikácií pre experimentálne merania,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • prehĺbené znalosti v oblasti dynamiky stavebných konštrukcií,
  • dokladovať publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore.

Platové podmienky: od 766,- Eur

Termín nástupu: 1.9.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.