Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent II. stupňa VŠ štúdia Stavebnej fakulty v odbore Stavebníctvo,
  • ukončený III. stupeň VŠ štúdia – PhD. v študijnom programe Technológia stavieb.

Ďalšie požiadavky:

  • splnenie minimálne 80 % kritérií pre habilitačné konanie v odbore stavebníctvo,
  • vedecko-akademická hodnosť PhD.,
  • odborná pedagogická prax min. 4 roky, vedenie cvičení a seminárov, vedenie záverečných prác študentov odboru Technológia stavieb,
  • znalosť anglického jazyka a práca s PC,
  • riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky v oblasti dokončovacích procesov a technológií TZB,
  • odborné skúsenosti v oblasti dokončovacích procesov.

Platové podmienky: od 820,- Eur

Termín nástupu:  1.9.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.