Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončený 3. stupeň štúdia - PhD. v odbore Stavebníctvo, študijný program Technológia stavieb.

Ďalšie požiadavky:

  • 4 ročné pedagogické pôsobenie na vysokej škole v oblasti technológie stavieb,
  • aktívna znalosť min. 1 svetového jazyka,
  • aktívna práca s PC.

Termín nástupu:  1.1.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.