Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončený II. stupeň VŠ vzdelávania v príslušnom odbore, absolvent FTVŠ UK.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v oblasti trénerstva volejbalu minimálne 3 roky,
  • znalosť cudzieho jazyka (anglický jazyk).

Termín nástupu:  15.1.2018

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.