Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného  miesta na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1  miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent pre študijný odbor Nosné konštrukcie stavieb“

Katedra geotechniky:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Nosné konštrukcie stavieb,
  • dizertačná práca vo vednom odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax minimálne 2 roky,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • ovládanie geotechnických softwarov GEO 2018, Plaxis,
  • ovládanie experimentálnych meraní v laboratóriu mechaniky zemín,
  • znalosť svetového jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 766 euro.

Termín nástupu:  01.09.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.