Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent pre študijný odbor Pozemné stavby a architektúra“

 Katedra konštrukcií pozemných stavieb:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Pozemné stavby a architektúra
  • vo vednom odbore Pozemné stavby a architektúra

 Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min.5 rokov v odbore,
  • dokladovať publikačnú a vedecko-výskumná činnosť v odbore,
  • prehĺbenie znalostí v oblasti patológie stavieb a súdneho znalectva,
  • dokladovať plnenie kritérií na docenta,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 885 euro.

Termín nástupu:  01.09.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.