Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Ústav súdneho znalectva SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent 2. stupňa štúdia na Stavebnej fakulte, odbor Pozemné stavby,
- minimálne absolvovanie dizertačnej skúšky doktoranda,
- absolvovanie špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

Ďalšie požiadavky:

- skúsenosti v pedagogickej činnosti,
- publikačná činnosť,
- skúsenosti so spracovaním znaleckých posudkov,
- ovládanie výpočtovej techniky: MS Office, AutoCAD,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka. 

 

Termín nástupu: 1.9.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.