Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Ústav súdneho znalectva SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent 2. stupňa štúdia na Stavebnej fakulte, odbor Pozemné stavby,
  • minimálne absolvovanie dizertačnej skúšky doktoranda,
  • absolvovanie špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

Ďalšie požiadavky:

  • skúsenosti v pedagogickej činnosti,
  • publikačná činnosť,
  • skúsenosti so spracovaním znaleckých posudkov,
  • ovládanie výpočtovej techniky: MS Office, AutoCAD,
  • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Platové podmienky:
Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 766,- Eur.

Termín nástupu: 1.10.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.