Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU

 Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
  • absolvent študijného odboru 5.1.4  pozemné stavby ,
  • vedecko – akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v odbore minimálne 7 rokov,
  • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na konštrukčné a fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

 Termín nástupu: 1.1.2013.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.