Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného  miesta vysokoškolský učiteľ, odborný asistent  na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent pre študijný odbor
Stavebníctvo“

Katedra konštrukcií pozemných stavieb:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent SvF v študijnom odbore Pozemné stavby
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v príslušnom odbore min. 5 rokov,
  • dokladovať publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore,
  • prehĺbenie znalosti v oblasti stavebnej tepelnej techniky a výpočtových simulácií energií a vnútorného prostredia budov,,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • dokladovať priebežné plnenie kritérií na docenta,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.2.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan