Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre geodézie SVF STU

Kvalifikačné predpoklady :

  • ukončená Stavebná fakulta 2. stupeň v odbore Geodézia a kartografia,
  • vedomosti v oblasti matematicko-štatistických analýz meraných údajov,
  • publikačná činnosť v danej oblasti,
  • znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.2.2011.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.