Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru materiálového inžinierstva SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Stavebníctvo, vítaný ukončený študijný program Technológia stavieb so zameraním na materiálové inžinierstvo,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • špecializácia v odbore materiálové inžinierstvo.

 

Ďalšie požiadavky:

  • prax v odbore minimálne 15 rokov,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • znalosť cudzieho jazyka,
  • užívateľská znalosť práce s PC.

 

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Termín nástupu:  1.11.2019

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.