Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru technických zariadení budov SvF

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby, vítaný ukončený študijný program TZB,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • špecializácia v oblasti zdravotnej techniky.

 

Ďalšie požiadavky:

  • prax v odbore minimálne 15 rokov,
  • dokladovanie publikačnej činnosti v danom odbore za posledných 5 rokov,
  • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka,
  • práca s PC.

 

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 950,- Eur.

 

Termín nástupu:  1.10.2019

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.