Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent

v oblasti vzdelávania, vedy a techniky Stavebníctvo na Katedru technológie stavieb.

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kritérií pre získanie titulu docent pre habilitačné konanie a inauguračné konanie Stavebníctvo
 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

Kvalifikačné predpoklady:

 • praktické skúsenosti v oblasti technológie stavebných procesov a stavebno-technologického projektovania

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie Kritérií STU na habilitačné konanie, zverejnené na webovej stránke: www.stuba.sk/6107. Kritériá boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a doplnené  dodatkom dňa 19. 6. 2015, a ktoré nadobudli účinnosť dňom 1. 10. 2015,
 • vedecko – výskumná  a pedagogická  činnosť – odborná prax v danom odbore minimálne v rozsahu 5 rokov,
 • aktívne využívanie informačných technológií v technológii stavieb ,
 • znalosť anglického alt. nemeckého jazyka -  stupeň B2 (stredne pokročilý),
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: najneskôr do 1 mesiaca od vyhodnotenia výsledkov tohto výberového konania

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru (online forma je možnosťou podľa vývoja epidemiologickej situácie)

Platové podmienky:

V zmysle Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1.211,50 euro.

Žiadosť o účasť v tomto výberovom konaní zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie číslo 6638/2021“ spolu s nasledovnými prílohami:

 • štruktúrovaný životopisom (vzor Europass - https://europa.eu/europass/sk/create-europass-cv),
 • štruktúrovaný prehľad  plnenia v súčasnosti platných kritérií na habilitačné konanie na funkciu docenta,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • originál čestného vyhlásenia  uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a o bezúhonnosti,
 • prehlásenie o spracúvaní osobných údajov v požadovanom rozsahu podľa podmienok ochrany osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení:

Uchádzač zaslaním prihlášky do tohto výberového konania berie na vedomie, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)  je poskytnutie osobných údajov účastníka výberového konania a následné spracovanie osobných údajov účastníka prevádzkovateľom Slovenská technická univerzita v Bratislave, IČO: 00397687   vykonávané na právnom základe čl. 6 ods. 1. písmeno b) Nariadenia GDPR.

Uchádzač tohto výberového konania zároveň vyhlasuje týmto písomným vyhlásením, že mu boli dostupné informácie prevádzkovateľa Slovenská technická univerzita v Bratislave, IČO: 00397687 o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov v podmienkach STU a to na https://www.stuba.sk/12121 a prehlásenie prevádzkovateľa, že pri spracúvaní jeho osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu.

Uchádzač, svojim podpisom potvrdzuje, že v prípade uvedenia osobných údajov tretej osoby zabezpečil tejto osobe poskytnutie informácií o podmienkach spracúvania osobných údajov na SvF STU a že bol oprávnený poskytnúť SvF STU osobné údaje tejto osoby.

 

Meno, priezvisko, titul uchádzača: ...................................................

Podpis uchádzača:  ....................................................

Dátum: .....................................................

do 17. 3. 2021 do podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

Interní zamestnanci vyhlasovateľa SvF STU nepredkladajú k žiadosti o účasť vo výberovom konaní doklad o vzdelaní a potvrdenie o odbornej praxi.

Neúspešným uchádzačom budú materiály po vyhodnotení výsledkov výberového konania vrátené.

Bratislava, 22.2.2021

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. v.r.
d
ekan