Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta pre
študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
na Katedre kovových a drevených konštrukcií SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- VŠ vzdelanie, stavebná fakulta ; študijný odbor APS – statika alebo IKDS, zameranie oceľové konštrukcie, študijný program NKIS alebo NKS,
- vedecká hodnosť PhD. v študijnom programe teória a konštrukcie inžinierskych stavieb,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- praktické ovládanie PC.

Termín nástupu: 1. 5. 2013.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.