Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby, študijný program TZB,
  • vedecko-pedagogický titul PhD. v príslušnom odbore,
  • špecializácia v oblasti vykurovania.

Ďalšie požiadavky:

  • minimálne 10 rokov praxe v odbore,
  • dokladovanie publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,
  • znalosť svetového jazyka,
  • práca s PC.

 Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 950,- Eur.

Termín nástupu:  1.11.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.