Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

  

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta

 

Katedra geotechniky:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo,
  • dizertačná práca v odbore Vodné stavby podaná na obahjobu.

 

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min. 2 roky,
  • ovládanie geotechnických softwarov GEO 2018, GeoStudio,
  • znalosť svetového jazyka,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

 

 

Termín nástupu:  1.9.2019

 

Platové podmienky:

V zmysle Zákona č.318/2018 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa ustanovujú stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 833,50,- Eur.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.